• METTLER XPR 精密天秤

METTLER XPR 精密天秤

XPR204S / XPR404S / XPR504S / XPR504SDR / XPR303S / XPR303SN /XPR603S / XPR603SN
天平稱重/精密天平/黃金秤
型號 : XPR 精密天秤

XPR204S / XPR404S / XPR504S / XPR504SDR / XPR303S / XPR303SN /XPR603S / XPR603SN / XPR603SDR / XPR603SNDR / XPR8002S / XPR6002SDR / XPR6002S / XPR4002S / XPR2002S / XPR1202S / XPR6003SD5 / XPR3003SD5 / XPR5003S / XPR3003S / XPR1203S / XPR16001L / XPR10001L / XPR10001S / XPR8001S / XPR6001S / XPR4001S / XPR64002LC / XPR20002LDR / XPR15002L / XPR10002S / XPR32001L / XPR64001L / XPR2004SC / XPR10003SC / XPR26003LC / XPR32003LD5C / XPR32003LD5C / XPR64003LD5C / XPR603S/A / XPR603SDR/A


最大秤量

可讀數

重複性(典型)

最小重量(USP0.1%,典型)

穩定時間

XPR 204S

210 g

0.1 mg

0.12 mg

N/A

2 s

XPR 404S

410 g

0.1 mg

0.06 mg

120 mg

2 s

XPR504S

510 g

0.1 mg

0.07 mg

140 mg

2 s

XPR504SDR

101 g/510 g

0.1 mg; 1 mg

0.08 mg; 0.4 mg

160 mg

2 s

XPR303S

310 g

1 mg

0.5 mg

1 g

1.5 s

XPR303SN

310 g

1 mg

0.5 mg

1 g

1.5 s

XPR603S

610 g

1 mg

0.5 mg

1 g

1.5 s

XPR603SN

610 g

1 mg

0.5 mg

1 g

1.5 s

XPR603SDR

120 g/610 g

1 mg; 10 mg

0.8 mg; 4 mg

1.6 g

1.5 s

XPR603SNDR

120 g/610 g

1 mg; 10 mg

0.8 mg; 4 mg

1.6 g

1.5 s

XPR8002S

8.1 kg

0.01 g

4 mg

8.2 g

1.5 s

XPR6002SDR

1.2 kg/6.1 kg

0.01 g; 0.1 g

5 mg; 40 mg

10 g

---

XPR6002S

6.1 kg

0.01 g

4 mg

8.2 g

1.2 s

XPR4002S

4.1 kg

0.01 g

4 mg

8.2 g

1.2 s

XPR2002S

2.1 kg

0.01 g

4 mg

8.2 g

1.2 s

XPR1202S

1,210 g

0.01 g

4 mg

8.2 g

1.2 s

XPR6003SD5

6.1 kg

5 mg

3 mg

6 g

2 s

XPR3003SD5

3.1 kg

5 mg

3 mg

6 g

2 s

XPR5003S

5.1 kg

1 mg

1 mg

2 g

2 s

XPR3003S

3.1 kg

1 mg

0.6 mg

1.2 g

2 s

XPR1203S

1,210 g

1 mg

0.4 mg

820 mg

1.5 s

XPR16001L

16.1 kg

0.1 g

        40 mg

82 g

1.5 s

XPR10001L

10.1 kg

0.1 g

40 mg

82 g

1.5 s

XPR10001S

10.1 kg

0.1 g

40 mg

82 g

1 s

XPR8001S

8.1 kg

0.1 g

40 mg

82 g

1 s

XPR6001S

6.1 kg

0.1 g

40 mg

82 g

0.8 s

XPR4001S

4.1 kg

0.1 g

40 mg

82 g

0.8 s

XPR64002LC

64.1 kg

0.01 g

18 mg

36 g

8 s

XPR20002LDR

4.2 kg/20.1 kg

0.01 g; 0.1 g

18 mg; 60 mg

36 g

1.5 s

XPR15002L

15.1 kg

0.01 g

10 mg

20 g

1.5 s

XPR10002S

10.1 kg

0.01 g

4 mg

8.2 g

1.5 s

XPR32001L

32.1 kg

0.1 g

40 mg

82 g

1.5 s

XPR64001L

64.1 kg

0.1 g

40 mg

82 g

1.8 s

XPR2004SC

2.3 kg

0.1 mg

0.3 mg

600 mg

3.5 s

XPR10003SC

10.1 kg

1 mg

2 mg

4 g

3.5 s

XPR26003LC

26.1 kg

1 mg

4 mg

8 g

8 s

XPR32003LD5C

32,1 kg

13 g

8 s

XPR64003LD5C

64.1 kg

5 mg

10 mg

20 g

8 s

XPR603S/A

610 g

1 mg

0.5 mg

1 g

1.5 s

XPR603SDR/A

120 g/610 g

1 mg; 10 mg

0.8 mg; 4 mg

1.6 g

1.5 s

相關產品

METTLER ME 精密天秤

METTLER ME 精密天秤

METTLER PL-E 精密天秤

METTLER PL-E 精密天秤

METTLER ML-T 精密天秤

METTLER ML-T 精密天秤

METTLER ME-T 精密天秤

METTLER ME-T 精密天秤

METTLER MS-L 精密天秤

METTLER MS-L 精密天秤

METTLER XSR 精密天秤

METTLER XSR 精密天秤